Een opruiende wens


donderdag 4 augustus 2016

De politie in Den Haag, immer op oorlogspad tegen de vrijheid en de solidariteit, heeft afgelopen dag een gebiedsverbod opgelegd aan een aantal anarchisten.  Autonomen Den Haag berichten er over op hun website. De anarchisten kregen een brief, waarin staat dat ze twee maanden lang niet in de Schilderswijk mogen komen. De reden: ze zouden “voor ‘structurele overlast’ zorgen”. Die ‘overlast’ zou bestaan uit precies het soort van activiteiten die tegen de politiestaat die Den Haag overduidelijk is, keiharde noodzaak zijn. Het gebiedsverbod is de zoveelste wandaad begaan door de Haagse tyrannie. In haar repressieve schandelijkheid is het tegelijk ook een onbedoeld compliment. Kennelijk heeft het Wanstaltige Gezag lást van verzet. En wie dat Wanstaltige Gezag dat soort ‘overlast’ bezorgt, doet overduidelijk iets nuttigs, goeds en bewonderenswaardigs.

Kijken we even naar de dingen die aan de “aan Anti-Fascistische Actie (AFA) gelieerde mensen” zouden hebben bedreven. “Deze ‘feiten’ lopen per persoon uiteen van kraken, niet aangemelde demonstraties, het plakken van posters en het vernielen van gevangenishekken”. Wie wat wel of niet heeft gedaan, doet er even helemaal niet toe. Wat er toe doet is dat al deze genoemde zaken goede, noodzakelijke daden zijn.

Kraken is noodzaak waar huren onbetaalbaar is, betaalbare woonruimte ontbreekt en vrijplaatsen voor creativiteit keer op keer worden verdreven en ontruimd. Niet aangemelde demonstraties zijn de uitoefening van een grondrecht, of de wet dat nu wenst te erkennen of niet. Niet aangemelde demonstraties zijn extra hard nodig waar wel aangemelde demonstraties aan zulke absurde en stringente voorwaarden worden onderworpen dat ze tot machteloze, nauwelijks waarneembare gebaren worden gereduceerd. Dat is in Den Haag veelal de praktijk, en bepaald niet alleen daar. Het plakken van posters is het verspreiden van precies het soort informatie en kritiek die in reguliere kanalen vrijwel ondenkbaar is, maar des te harder nodig. En het vernielen van gevangenishekken is een zeer welkom voorschot op de totale vernieling van welke gevangenis dan ook. Ongeacht wie zich aan deze daden ‘schuldig’ heeft gemaakt, die daden zijn goed. Hulde aan de krakers, posterplakkers, organisatoren van niet-aangemelde demonstraties en slopers van gevangenishekken. Dat hun voorbeeld maar wijd en zijd mag worden gevolgd.

Dan is er nog dit verwijt van overheidswege: “In de brief (uitgereikt aan degenen die dat gebiedsverbod kregen, PS) wordt verder gesteld dat er gedurende de vierdaagse opstand in de Schilderswijk van afgelopen zomer na de politiemoord op Mitch Henriquez ‘diverse aan de Anti-Fascistische Actie (AFA) gelieerde mensen aanwezig waren’ en dat zij een ‘opruiende en katalyserende rol hadden in de escalatie van de demonstratie naar de rellen Ook stelt men dat de ‘aan AFA gelieerde personen meerdere malen de orde hebben verstoord in de Schilderswijk’”. Hier wordt compliment vermengd met verdraaiing. Om te beginnen: dit stadsbestuur, en haar gewapende, uit belastingfgeld gefinancierde terreurbendes, verdíénen met opstand geconfronteerd te worden. Ze vragen er om, met hun verstikkende ‘ordehandhaving’, hun etnische profilering, hun hele opstelling die van de Schilderswijk zo ongeveer bezet gebied maakt. Wie aan die opstand als deelnemer heeft bijgedragen, heeft iets goeds gedaan.

Maar de ‘katalyserende werking’ die een demonstratie in een opstand – ‘rel’ is ordehandhaverstaal – veranderde, ging boven alles uit van de provocerende en agressieve houding van de politie, door 1. een Arubaanse man te wurgen, en 2. door te proberen de demonstratie naar aanleiding van die wandaad zo krachteloos mogelijk te houden en op assertieve, geëmotioneerde demonstranten al heel snel met schoonveegactie en charge te antwoorden. Dáár krijg je ‘rellen’ van, daar zijn verder geen ‘aan de AFA gelieerde personen’ voor nodig.

De hele methode die het Wanstaltige Gezag hier hanteert is natuurlijk klassiek. Staatsbeleid maakt mensen boos. Staatsbeleid roept dus protest en verzet op. De dragers van het staatsgezag vinden dat niet leuk, ze willen ongestoord heersen..Dus zoeken ze naar ‘schuldigen’, om zo dat evidente feit te ontlopen dat precies hun eigen beleid de oorzaak is van de onrust. Zo draaien ze ook om het feit heen dat het Wanstaltige Gezag niet simpelweg werd uitgedaagd door “enkele aan aan Antifascistische Actie (AFA) gelieerede mensen”, maar tegenover grote groepen straatarme, in de hoek getrapte, dag in dag uit door politie en politiek racistisch beledigde en getergde mensen stond en staat Dus geven ze “enkele anarchisten” maar weer eens de schuld. Als burgemeester van Aartsen echt geen ‘rellen’ in de Schilderswijk wil, kan hij beter de Haagse politie uit die wijk weg houden en het politiebureau aldaar onmiddellijk sluiten.

Hij gaat dat niet doen, denk ik zo. Hij heeft duidelijk een zetje nodig, een stimulans. De taak om de knuppels-met-knuppels, hun racistische chef en de verantwoordelijke burgemeester de wijk en de stad uit te krijgen, valt toe aan precies het slag mensen dat gebiedsverboden krijgt waar ze “actief zijn in de strijd tegen institutioneel racisme, etnisch profileren en en de racistische Haagse politie in het bijzonder”. Dat is wat de mensen die het verbod opgelegd hebben gekregen gemeen hebben: het zijn antiracistische verzetsstrijders die het staatsgezag trotseren. Dat is hun misdaad, een vorm van criminaliteit waarvan ik alleen maar kan hopen dat die als een bosbrand om zich heen grijpt.

Antiracistisch verzet tegen de politie is immers hard nodig, in een situatie waarin bijvoorbeeld etnisch profileren niet alleen wijd verbreid is, maar binnen de politie openlijk wordt erkend en door agenten als iets normaals wordt gezien , en waar etnische profilering onlangs klaarblijkelijk zelfs een agent van Marokkaanse herkomst trof: toen die buiten werktijd – en dus zonder uniform aan – familieleden wilde helpen met het doen van aangifte kreeg hij van een collega te horen dat hij  “niet op een politieman lijkt”,  en vervolgens met grof geweld vastgepakt. De agent kwam uit Amsterdam, de racistische behandeling kreeg hij in Enschede (1). Politieracisme is dus bepaald geen puur Haags probleem.

Daarom deze ongetwijfeld opruiende en als zodanig bedoelde wens. Moge het verzet tegen politieracisme zich uitbreiden, tot er geen politiebureau meer overeind staat en geen etnisch profilerende, migranten terroriserende agent zich nog op straat of waar dan ook durft te vertonen, hetzij uit angst, hetzij uit pure schaamte. Niet in de Schilderswijk en ook niet ergens anders.

Noot (1) (toegevoegd 4 augustus, 16.16 uur)): Eerst stond hier dat één en ander zich in Amsterdam afspeelde. De oplettende André de Raaij seinde me in dat dit niet klopte (zie commentaar hieronder). gecorrigeerd, en dank!

Peter Storm

,

  1. #1 by kees romijn on 2016/08/06 - 20:34

    Gezien het salaris dat machthebbers in Nederland verdienen, acht ik de kans niet groot dat zij hun machtsposities snel uit handen zullen geven.

  2. #2 by peter on 2016/08/04 - 16:15

    Dank, André! verbeterd.

  3. #3 by André de Raaij on 2016/08/04 - 15:16

    De agent die niet (h)erkend werd als collega kwam uit Amsterdam, maar werd niet geloofd en mishandeld in Enschede.

Comments are closed.