Archive for category Klimaat

Klimaatstaking: meer dan een grote klimaatdemonstratie

maandag 23 september 2019

Onderstaand artikel schreef ik vorige week voor Konfrontatie, waar het intussen is verschenen.(1) Wegens vakantie kwam het nog niet tot plaatsing alhied. Bij deze, op de valreep enkele dagen voor de grote klimaatstaking, alsnog.

Noot:

(1) Hier: http://konfrontatie.nl/blog/klimaatstaking-meer-dan-een-grote-klimaatdemonstratie

Klimaatstaking: meer dan een grote klimaatdemonstratie

Het zal geen nieuws zijn voor vaste Konfrontatie-lezers: 27 september wordt de dag van de wereldwijde Klimaatstaking. In Nederland is er voor die gelegenheid een demonstratie in Den Haag. Verzamelplek: Koekamp. Laten we er op zijn minst voor zorgen dat die verzamelplek veel en veel te klein blijkt voor de menigte klimaatdemonstranten. Er is alleen een vraagje dat bij deze klimaatstaking af en toe door mijn hoofd speelt. Klimaatstaking? Gaat er daadwerkelijk gestaakt worden? Daar vallen enkele dingen over te zeggen.

Het allerbelangrijkste: het is te hópen dat er gestaakt wordt! Een staking voor het klimaat is om twee redenen van grote waarde. In de eerste plaats: staken betekent de gang van zaken, het alledaagse leven, ontregelen. Die ontregeling, de ontwrichting van het openbare leven die ermee kan worden bereikt, past helemaal bij het alarm slaan dat zo hard nodig is als we nog enigszins op tijd tot drastisch ingrijpen willen komen. De klimaatramp ontwricht onze levens – binnenkort, en op steeds meer plekken nu al. Ontwrichting van business as usual is daarop een hoognodige reactie. Het demonstreert de urgentie, het gevoel dat er echt iets drastisch dient te gebeuren.

In de tweede plaats: staken raakt die machten die bij uitstek verantwoordelijk zijn voor de klimaatramp: klimaatontwrichtende bedrijven en bedrijfstakken. Het is wegens winstbejag van ondernemers – mijnbedrijven, auto-industrie, agrarische ondernemers, vliegmaatschappijen – dat fossiele brandstoffen worden verstookt, bossen worden gekapt en verbrand, methaan en ander broeikasgas de lucht in wordt gestuurd. Meer broeikasgas wegens uitstoot; minder opslag van broeikasgas wegens de sloop van bossen. De activiteiten van bedrijven zorgen voor die tweevoudige destructie. De dwangmatige, door winstbejag en concurrentie aangejaagde eindeloze productiegroei zorgt ervoor dat het effect van relatieve energiebesparing en de invoering van relatief schone technieken ongedaan wordt gemaakt: je kunt wel twee keer zo schone auto’s produceren, als je er twee keer zoveel maakt ben je qua uitstoot nog even ver. Alleen de files zijn nog wat langer geworden.

Het zijn dus kapitalistische bedrijven, en de werking van het kapitalisme zelf, die het klimaat rampzalig ontregelen. Wat is er dan logischer dan die bedrijven en dat kapitalisme zelf, platgooien door het werk neer te leggen? Staken dus! Een volledig gerechtvaardigde actie, waarmee de urgentie van de klimaatcrisis wordt gedemonstreerd en tegelijk zeer belangrijke veroorzakers van die ramp bestreden worden op hun zwakke plek: ze kunnen niets zonder hun personeel, hun winst wordt immers uit het werk van hun personeel gepompt.

Een klimaatstaking nodig vinden is één ding. Een klimaatstaking van de grond krijgen is nog wel iets anders. Als je een demonstratie wil, dan kun je daar mensen heen krijgen door effectief oproepen te verspreiden. Maar een oproep ‘ga staken!’ haalt op zich weinig uit als je zoiets niet praktisch organiseert. En staken is ook niet hetzelfde als een vrije dag opnemen om naar een demonstratie te gaan. Een vrije dag opnemen gaat ten koste van je eigen vrije dagen. Echt staken gaat ten koste van arbeidstijd die anders de baas ten goede komt. Je pakt geen dag af van jezelf, je pakt een dag winstmaken af van de baas. Dat is niet zonder risico, want de baas gaat dat niet leuk vinden.

Steun van een vakbond kan dan helpen. Maar die steun geeft z’n vakbond ook een greep op personeelsleden die actie willen doen. Steun van collega’s aan elkaar, oftewel solidariteit op de werkplek, is moeilijker maar ook veel waardevoller. Steun en solidariteit van mensen die zelf niet kunnen staken (omdat ze geen baan hebben, of omdat de riciso’s te hoog zijn) aan diegenen die wel staken, maakt het voor stakers ook iets makkelijker om hun nek uit te steken en vol te houden. Ons belangrijkste wapen is niet de vakbond. Ons belangrijkste wapen is de solidariteit, waar de vakbond slechts een bureaucratisch inperkende vormgeving van is.

In een aantal landen zetten vakbonden zich voor de Klimaatstaking in. Dat gaat dus vaak top-down, superbureaucratisch, met vakbondsbestuurders die bepalen of, wanneer en hoe er gestaakt wordt. Eigen inbreng van arbeiders is veelal sterk ingeperkt. Maar waar een vakbond zich achter de klimaatstaking schaart, wordt het wel makkelijker om collega’s over te halen om daadwerkelijk te staken. In de Verenigde Staten zijn er al vakbonden die de Klimaatstaking steunen. Dat helpt. Maar het belangrijkste werk zal ook dan gedaan dienen te worden door arbeiders zèlf. Een vakbondsoproep is een handvat, geen garantie voor succes.

In Nederland ontbreekt zelfs dat handvat. De FNV ondersteunt steunt weliswaar de klimaatdemonstratie van 27 september, zo is in een nieuwsbericht van 9 september te lezen. Maar van een stakingsoproep is op de website van de vakbondsfederatie geen spoor te bekennen. Of er gestaakt wordt, gaat daarmee afhangen van de creativiteit en vastberadenheid van potentiële stakers zelf. Zijn mensen bezig de oproep te verspreiden bínnen bedrijven en instellingen? Zijn collega’s in bedrijven en instellingen gericht en aanhoudend bezig om elkaar te vinden, zodat ze op 27 september samen het werk neer kunnen leggen en als groep naar de grote demonstratie komen? Vormen zulke mensen netwerken, bundelen ze hun krachten, in en via de vakbond maar vooral ook daarbuiten?

Het zal niet meevallen, maar zonder zulke voorbereiding is de kans op een serieuze stakingsactie erg gering. Terwijl zulke stakingsactie zo’n enorme versteviging van de klimaatstrijd kan betekenen. Voor de komende klimaatstaking is het misschien aan de late kant, maar er komen hopelijk meer klimaatstakingen. Lange-termijn-voorbereiding en organisatie van arbeiders die ook op hun werkplek tegen de klimaatramp willen vechten, is voor het succes daarvan onontbeerlijk.

Peter Storm

No Comments

Crisis in drie dimensies

dinsdag 12 maart 2019

Al verschenen op Konfrontatie Digitaal: http://konfrontatie.nl/blog/node/1442

Crisis in drie dimensies

Er hangt recessie in de oververhitte kapitalistische lucht Een paar berichten van de afgelopen dagen:

– China heeft vrij opeens te maken met een exportdaling van rond de 20 procent, “de groottste daling in drie jaar (1);

– In de Verenigde Staten blijkt het handelstekort dramatisch te zijn opgelopen, naar “het hoogste cijfer sinds 2008”(2). Dat jaar 2008 doet voor de goede verstaander allerlei alarmbellen af gaan: toen kwam de vaart in de bankencrash, gevolgd door ene zeer diepe recessie. Ook is de banengroei in de VS tamelijk rap ingezakt en is “de laagste sindsa anderhalf jaar, ruim beneden de voorspellingen” (3);

– De Europese Centrale Bank verstrekt grootschalig goedkoop krediet aan banken, om te voorkomen dat de economische groei ver inzakt. Die groei valt al terug: De centale bank heeft de grpoeiverwachting voor de eurozone flink verlaagd, van 1,7. naar 1,1 procent”. In Italië blijkt al ene lichte recessie te zijn, in Duitsland is de economische groei vrijwel stilgevallen.(4)

– Ook Nederland ontspringt de dans niet. “In Nederland verlaagde het centraal Planbureau (CPB) de groeiverwachting voor 2019 naar 1,5 procent. In de zomer ging het CPB nog uit van eenegroei van 2,7 procent”.(5) Dat is een forse, snelle groeidaling.. Zeker: dit zijn prognoses, en die zitten er heel vaak naast. Het beeld van een naderende recessie wordt door een mogelijk onjuiste prognose niet wezenlijk ondergraven.

Een nieuwe recessie komt er dus binnenkort aan. Nu zal veel mensen wellicht een beetje zijn ontgaan dat de vorige recessie al verdwenen is. Van stijgende inkomens hebben heel veel mensen erg weinig gemerkt. Wat omhoog ging, was vooral de energierekening en de CO2-uitstoot. Crisis is voor veel van ons een permanent vcrschijnsel, en geen kwestie van recessie of hoogconjunctuur, Maar dat wil nog niet zeggen dat die fases van de economische cyclus niet bestaan of niet ter zake doen. Laten we eens kijken wat voor kanten het verschijnnsel ‘crisis’ in het kapitalisme zoal heeft. Read the rest of this entry »

,

No Comments

Vrolijk, strijdlustig en nat: klimaatmars was prachtig

maandag 11 maart 2019

Terwijl mijn kleren opdrogen en ik weer min of meer warm ben, tik ik
wat indrukken in van de grote klimaatmars. Daar deed ik vandaag aan mee, net als een ruime veertigduizend anderen. Het was geweldig. Read the rest of this entry »

,

No Comments