Gedachten over de SP van een niet-stemmend niet-lid


zaterdag 28 november 2015

De Socialistische Partij (SP) heeft op haar congres een nieuwe voorzitter gekozen. Het is Ron Meyer geworden, aanbevolen door het partijbestuur en door zijn voorganger Jan Marijnissen met klem naar voren geschoven  als “langs een objectieve meetlat geschikter”. Wat precies die objectieve criteria van de meetlat waren, bleef het Geheim van de (intussen dus ex-)Voorzitter.

Op het eerste gezicht is dit een overwinning van het partij-apparaat, van meer-van-hetzelfde in de SP. Of dat werkelijk zo is, valt pas goed vast te stellen als ik ook iets meer weet over wat er verder is besloten. Er zijn redelijk wat kritische resoluties ingediend, en de stemverhoudingen rond die resoluties zeggen ook iets. Bovendien loopt de verdeling tussen kritische SP-ers enerzijds versus loyale partijgangers anderzijds niet niet precies langs de lijnen pro- en contra Meyer als nieuwe voorzitter. Veel kritische SP-ers namen het weliswaar op voor Sharon Gesthuizen, de andere kandidaat. Maar niet allemaal. De marxisten rond Kompas en de bijbehorende website communisme.nu prefereerden Ron Meyer,  terwijl ze op wezenlijke punten een andere koers voor de partij – feitelijk een wezenlijk ander soort partij – bepleiten.

En daarmee houden de complicaties niet op. Ja, veel kritische partijleden steunden dus Gesthuizen, die met 370 stemmen l op het congres toch over aanzienlijke aanhang bleek te beschikken. Meyer kreeg 529 stemmen. Maar lang niet al die kritiek had dezelfde richting. Een deel was relatief links. Een ander deel was echter eerder liberaal-democratisch van inslag. Gesthuizen appelleerde met haar kandidatuur óók aan sentimenten die van de SP een ‘gewone’ partij willen maken, nog gewoner dan ze al is. Ze was op sommige punten wat linkser dan Meyer en zeker dan Marijnissen. Maar niet op alle punten. De discussies in de partij zijn sowieso niet te typeren als een tweepolig debat tussen oppositioneel links en partijbestuurlijk rechts. Er zijn minstens drie stromingen te onderscheiden, die elkaar dan ook nog eens doorkruisen en overlappen. Er is het bestuurlijke centrum, dat meebesturen waar mogelijk propageert, maar de zaak tegelijk blijft inkleden met traditionele actiemethoden. Marijnissen en nu Meyer representeren die stroming. Er is een linkse stroming, die naast de klassieke SP-thema’s zoals zorg ook andere onderwerpen meer nadruk wil geven, bijvoorbeeld vluchtelingen. Deze stroming wil ook een meer democratische partij-opbouw en cultuur, minder gecentraliseerd en minder top-down. Kevin Levie, SP-bestuursvoorzitter in Rotterdam, denkt langs die lijnen. Hem komen we verderop in dit stuk nog tegen.

Er is ook een vleugel die veel van dit soort punten deelt, maar tegelijk ook muren naar het midden verder wil slopen, de SP wil ontdoen van sommige dingen die aan het radicale verleden doen denken en er een ‘gewone’ partij van willen maken. Iemand als Sharon Gesthuizen situeer ik daar ergens, al neemt ze ook wat linkse punten op. Haar leus ‘one man, one woman, one vote’- een pleidooi om niet meer via delegaties vanuit afdelingen, maar via rechtstreekse stemming van alle leden,te beslissen, oogt democratisch. Maar het is hier de liberale democratie die wordt gepropageerd, waarbij de deur open komt te staan voor partijverkiezingen zoals we dat in VVD en PvdA al zien. Dat is geen stap naar links, en maakt de democratie a makkelijk een speelbal van PR-adviseurs en campagnes die meer over uitstraling dan over inhoud gaan.

De steeds terugkerende ruzies over de afdrachtsregeling gaan in die zelfde richting, al heeft de partijleiding dat vooral aan eigen botheid te danken. Zoals bekend dragen SP-ers in gemeenteraad en parlement hun inkomen dat ze daarvoor krijgen af aan de SP, die ze vervolgens een lagere vergoeding geeft. Dat principe is vanuit solidariteitsprincipes zeer verdedigbaar: zo voorkom je dat mensen voor de SP in de Kamer gaan zitten om er zelf beter van te worden. Werken voor een socialistische organisatie is een eer, geen financieel gemotiveerde carrière. Het loslaten van dit principe is wederom geen stap naar links.

Maar te vaak hoor ik dat de SP de regeling zo rigide oplegt dat mensen erdoor in problemen raken en daarom geheel en gedeeltelijk afhaken. Als hieruit mensen de conclusie trekken dat die afdrachtsregeling zelf overboord moet, dan is alweer een stap naar rechts waarmee precies iets waarmee een stukje solidariteit tot uiting wordt gebracht wordt losgelaten. Maar het wordt in de hand gewerkt door de veelal autoritaire wijze waarmee de partij nu met de regeling omgaat. Die zet kwaad bloed, en voor zover ik dat kan overzien is dat terecht.

Zo is er dus een vleugel die wel wil breken met autoritaire bestuurspraktijken, maar die eerder naar rechts, naar de mainstream kijkt dan naar linkse oplossingen, alternatieven en werkwijzen. Ron Meyer wordt in dit type kritiek dan niet enkel bekritiseerd als iemand die teveel de lijn-Marijnissen vertegenwoordigt. Hij wordt ook op de hak genomen als klassieke actieleider uit vakbondsland. Terwijl precies dat eerder iets van linksigheid vertegenwoordigt waarbij een serieuze linkervleugel bij aan zou kunnen knopen. De top-down-houding die dit model tegelijk ook typeert, verdient dan tegelijk weer een kritische opstelling. Maar Meyer afschrijven omdat hij ooit relatief succesvolle schoonmakersactie heeft helpen aanvoeren en aanvuren lijkt me het kind met het badwater weggooien.

Intussen doemt de vraag op:en wat doet dit er allemaal toe voor aan anarchist? Ik schrijf dit immers als iemand die zelf geen lid is van de SP, en die er bovendien sinds 2010 welbewust mee gestopt is om aan verkiezingen deel te nemen. Het parlementaire bestel is niet mijn bestel, het is geen stelsel waarbinnen de strijd voor vrijheid en solidariteit effectief gewonnen kan worden. Waarom me dan druk maken over een partij die binnen dat bestel opereert en het bestel aanvaardt en omarmt?

De reden daarvoor ligt in de positie die de SP inneemt, in maar vooral buiten het parlement. De partij profileert zich als links, als voorvechter van solidariteit en gelijkwaardigheid tegenover neoliberale prioriteiten. Die linksheid is ingekapseld door haar gerichtheid op parlement en staatsbestuur. De linksheid is bovendien ernstig ondermijnd door standpunten die op onderdelen helemaal niet links zijn. Zo is er haar sympathie voor het ‘midden- en kleinbedrijf’ en daarmee voor een bolwerk van kapitalisme. Ernstiger is haar gebrekkige anti-racisme, soms regelrecht overgaand in het naar de mond praten of stilzwijgend accepteren van xenofobe sentimenten. Jan Marijnissen,  die het zeer onlangs presteerde om aan de NRC te vertellen: “De mensen die nu komen zijn vrijwel allemaal economische vluchtelingen. Gelukszoekers, zoals wij allemaal.” De interviewer probeert nog: “Niet op de vlucht voor oorlog?” Marijnissen: “Nee. Het zijn de geprivilegieerden die als eersten de sprong wagen”, net alsof mensen met wat meer geld en een hogere positie niet ook door oorlog en repressie op de vlucht gejaagd kunnen worden. Ja, als je zoiets leest, bij monde van het SP-boegbeeld bij uitstek, dan is de vraag of de SP werkelijk wel een linkse, solidaire partij is, gerechtvaardigd.

Het antwoord op die vraag is echter nog steeds: ja, de SP is links Dat is allerminst een steunverklaring: juist linkse partijen lopen de strijd voor linkse idealen vaak meer voor de voeten dan dat ze er aan bijdragen. Ze zijn noiit alleen maar links maar ook nog partijen, en daar wringt een schoen. Het is wel een plaatsbepaling: door de partij als links te typeren, erken je de motivatie van veel van haar leden en sympathisanten. Die kiest andere wegen dan die van een anarchist als ik, maar doet wel een beroep op verwante waarden en doeleinden. Zij willen dat de zorg niet aan de markt wordt overgedaan. Ik ook. Zij vinden privatisering van openbare diensten verfoeilijk. Ik ook. Zij willen de menselijke maat in zorg en onderwijs. Ik ook. Zij geloven dat de dit langs bestuurlijke wet goed kunt regelen, dat wetgeving en meeregeren en stemmen vergaren om daar macht voor te krijgen, de aangewezen weg is. Ik dus niet, of preciezer: als het langs bestuurlijke weg al lukt om bijvoorbeeld privatisering te remmen, krijg je er staatsbureaucratie voor terug. Solidariteit vereist niet alleen afwijzing van neoliberalisme maar ook een antibureaucratische opstelling. Maar over dit soort dingen kun je dus met SP-ers discussiëren op basis van een aantal gemeenschappelijke opvattingen die wel degelijk als links te typeren zijn.

Als kopstukken van de SP die linksheid aan hun laars lappen, dan zijn het vaak SP-ers zelf die daar tegen te keer gaan De kwalijke opmerkingen van Marijnissen over vluchtelingen, hierboven aangestipt, kregen ook binnen de partij flink wat kritiek. Iemand als Sharon Gesthuizen pleit er voor dat de SP meer aandacht aan vluchtelingen besteedt. Kevin Levie, afdelingsvoorzitter van de SP in Rotterdam,  dringt eveneens aan op zulke aandacht en verdedigt een motie in die zin. Hij doet dat met de volgende woorden: “Wij laten niet toe dat rechtse partijen en clubs de komst van vluchtelingen gebruiken om mensen tegen elkaar op te hitsen. We willen uitleggen waaróm mensen vluchten uit landen als Syrië; sdat juist PVV en VVD de schuld hebben aan de afbraak van voorzieningen; en samen met betrokkenen concrete problemen aanpakken”. Dat is een heel ander geluid dan de benauwde rechtse riedel van Marijnissen. Het is een links geluid. En het komt van een partijbestuurder van de SP in een grote stad.

De relevantie van de SP voor linkse inzet blijkt ook op straat. Ik kom SP-ers tegen, op demonstraties waar ik zelf ook naar toe ga, voor de zorg, tegen armoede, tegen het TTIP-verdrag en zo wel meer. Ook hier blijkt overlap in opvattingen en doelen. Ook hier zijn dus aanknopingspunten. De SP en bloc afschrijven als niet links en daarmee alleen maar een sta-in-de-weg, alleen maar een deel van het establishment, betekent dat we de deur in het gezicht dichtgooien van al die SP-ers waarmee we op onderdelen samen strijd voeren, en waarmee ik de discussie over doel en middelen juist eerder zou willen zoeken dan willen ontwijken. Ja, de SP is een gevestigde partij, een obstakel voor een bevrijdingsstrijd die enkel van onderop gewonnen kan worden. Maar heel veel SP-ers zijn met die rol van gevestigde partij zelf helemaal niet gelukkig, omdat ze ook wel voelen dat het wringt met de idealen die de partij zegt te koesteren maar ook naar hun idee vaak zo gebrekkig naleeft. Teksten van iemand als Kevin Levie getuigen van dat gezonde gevoel, ook al zit ook hij wel gevangen in het idee dat linksheid vooral via partijpolitiek tot uiting gebracht dient te worden Maar dat is dus een discussie tússen linkse mensen van verschillende invalshoek. Ontkenning dat de SP links is, maakt die discussie nodeloos moeilijk en schept afstand en muren waar die niet nodig zijn, terwijl de relevante verschillen niet de nodige aandacht krijgen.

Precies in dat spanningsveld is het dan ook zinnig om de SP te volgen. Wat daar gebeurt is relevant. Als linksere geluiden en praktijk binnen de SP sterker worden, zie je meer SP-ers in actie, en opereren ze als betere bondgenoten. Als de bestuurlijke opstelling blijft domineren, of als de partij sowieso rechtser wordt in opvatting en methoden, dan is daarmee niet de SP, maar de sociale strijd, ietsje verder verzwakt zolang er niets voor in de plaats komt. Wat er in en om de SP gebeurt, gaat anarchisten daarom wel degelijk aan. Dat wil overigens totaal niet zeggen dat de SP als geheel omgevormd dient te worden tot iets revolutionairs, iets dat als geheel bruikbaar is in de sociale strijd. De bezigheid om de SP te redden, om te vormen tot ‘revolutionaire’ of ‘communistische’ partij is vrij kansloos, en bovendien verkeerd gericht want zo ‘n communistische partij kent weer andere bezwaren die niet minder fundamenteel zijn. De marxisten van Kompas hebben de SP zelfs een concept-partijprogramma  aan de hand gedaan. Dat getuigt van noeste, maar vrij misplaatste, arbeid. Communisme wordt niet veroverd door partijen, en wat er door partijen veroverd wordt heeft met communisme nooit meer dan de naam en de uiterlijke symbolen gemeen.

Ook pogingen om de SP te adviseren tot een betere linksere koers werken me ook nogal op de lachspieren. Een voorbeeld van zo ‘n poging is te lezen op Socialisme.nu : “Nieuwe uitdagingen voor de SP” , van de hand van Max van Lingen. Hij wijst op dalende ledentallen en stagnerende kiezerssteun, en zegt: “Deze ontwikkelingen schreeuwen om een grondige evaluatie van de politieke koers”, waarvoor hij vervolgens aanzetten geeft. De bestuurlijke koers van de partij kost leden, en leidt niet tot enorme verkiezingswinst. Dat klopt. Maar ze leidt wel tot bestuurlijke deelname, in gemeente en provinciebestuur, ook al in de hoofdstad. Meeregeren komt dichterbij. In de termen waarin de SP-leiding het ziet, is dat een geval van succesvol opereren. In de termen van die leiding is er geen fundamenteel probleem. Kritiek die doet alsof dat er wel is, verwart de eigen linkse bedoelingen met die van de SP-leiding. Die is niet via vriendelijke vermaningen te doordringen van trotskistische ‘wijsheden’. Die kent ze allang, en legt ze welbewust naast zich neer. Voor de leiding is er voor een “grondige evaluatie van de koers” geen reden, en veel van de leden – die de beperkte perspectieven van de leiding delen – zullen die reden evenmin zien. De ruime overwinning van Ron Meyer drukt vermoedelijk ook een breed vertrouwen in dat perspectief uit.

Kritiek op de SP is wat mij betreft geen onderdeel van een reddingspoging van die partij, van een ‘herovering’ van die partij voor het ‘echte socialisme’ of iets dergelijks. Kritiek is voor mij een wijze om met SP-ers die onbehaaglijk zijn jegens leiding en partijkoers in discussie te komen. Ik beschouw zulke SP-ers nooit puur als partijgangers, maar allereerst als mensen waarmee ik iets deel, waarmee ik dus iets uit te wisselen heb. En ik beschouw hun partij intussen als een deel van de context waarin de sociale strijd zich plaats vindt. Als gevestigde partij is ze een obstakel. Als bundeling van actieve linkse mensen is ze ook nog iets anders dan dat. Hoe actiever en hoe linkser die mensen, hoe minder effectief de partij als obstakel functioneert, en hoe beter voor de strijd. Dat maakt discussie over wat er in en om de SP gebeurt interessant, ook voor een anarchist, ook voor een niet-lid en een niet-stemmer als ondergetekende.

Peter Storm

 1. #1 by Korrie on 2015/12/03 - 17:16

  Ik ben van mening, dat dat klein kapitaal wel fout is, maar niet geheel fout. Haal de loonarbeid weg, collectieveer de economie, beheer zelf de productiemiddelen en verdeel de winst en je hebt een heel ander soort kapitalisme. Kleine ondernemers zijn wel degelijk anders dan Ahold, als is het maar omdat ze in een totaal andere positie verkeren en zolang ze geen loonarbeiders in dienst hebben, zijn ze amper kapitalisten te noemen, maar eerder ZZPers.

 2. #2 by frank j on 2015/12/03 - 02:39

  ik niet!

 3. #3 by frank j on 2015/12/03 - 02:38

  Precies! ieder die een beetje geschiedenis kent weet waar autoritair socialisme toe kan leiden/lijden.

 4. #4 by peter on 2015/12/02 - 02:08

  Hoi, dat snelle commentaar, ach ja, ik volg de boel natuurlijk al wel langer, dus op het moment zelf kost het dan weinig werk.

  Ik denk dat het schrijven van programma ‘s zoals dat van communisme.nu niet zo zinvol is. Wel als gedachteoefening wellicht, maar niet als partijprogramma. Politieke machtsverovering, en dus een politieke partij als middel daartoe, werkt volgens mij niet emancipatorisch. Ik deel, als anarchist die ik immers ben, wat dat betreft de kritiek vanuit het klassieke anarchisme op dat hele concept. De SP van een beter programma voorzien om er een betere partij van te maken is om die reden volgens mij geen erg zinvolle tijdsbesteding. Het wezenlijke probleem is volgens mij niet programmatisch van aard maar gaat dieper.

  Of je binnen de SP voor iets beters kunt vechten? Ja- maar dan niet met het idee dat er een betere partij uit voortkomt maar eerder met het idee dat de SP nu eenmaal een aantal mensen organiseert die iets nuttigs doet. De plek waarbinnen die mensen dat nuttige werk doen iets leefbaarder maken, heeft nut. Maar hoe leefbaarder en effectiever die wordt, hoe minder het concept ‘machtsverovering’er een rol in zal spelen, hoe minder het lijkt op een politieke (zelfs een communistische) partij.

  En vermoedelijk stelt partijleiding en partijstructuur aan het openbreken van de partij naar links en van onderop – zodat het meer een basisorganisatie wordt, en minder een partij – aan zo ‘n omvorming al heel snel grenzen. Daarin zullen ze waarschijnlijk bijgevallen worden door diegenen die wellicht programmatisch van de partijleiding verschillen, maar wel het concept ‘verovering van de staatsmacht via een gecentraliseerde partij’als zinnig erkennen. En de botsing die dan ontstaat is geen programmatische, maar een veel fundamenteler, botsing. Erg kansrijk zlijkt me zoiets vanuit anti-autoritair perspectief allemaal niet, daarom steek ik mijn energie liever in strijd en ideeënvorming buiten de kaders van de SP.

 5. #5 by Thomas chefsky on 2015/11/29 - 22:49

  Dag Peter,

  Interessant dat je al zo snel commentaar hebt kunnen leveren. Maar zou je eventueel kunnen uitweiden over de “noeste, maar vrij misplaatste, arbeid” van communisme.nu om een programma te schrijven? Heeft het dan geen zin om binnen de partij voor een beter programma te vechten? Of heeft het geen zin om, gezien je kritiek op partijen in relatie tot communisme, überhaupt binnen de SP voor iets beters te vechten?

 6. #6 by peter on 2015/11/29 - 20:20

  Johan Koelman schrijft: “Jan Marijnissen zegt namelijk in het interview in de TWEEDE zin ; “zoeken we allemaal niet geluk?”. Om in de derde zin de economische vluchtelingen aan te halen die hij het ook niet kwalijk kan nemen als de Shell en de Exxons de grondschatten uit hun land roven. Het is wat de columnist wil horen en schrijven.” Ja, dat heb ik ook gelezen. Maar het maakt de eerste zin niet minder schandalig, niet minder onjuist. De meeste vluchtelingen komen uit oorlogsland Syrië en zijn op de vlucht voor die oorlog. Exxon en Shell zijn in dat land volgens mij trouwens ook niet actief: veel te onveilig daar. Prima om die bedrijven onder vuur te nemen, maar niet op deze manier. Vluchtelingen zijn nog wel iets méér dan een goedkope manier om het neoliberalisme aan te vallen, iets dat moet gebeuren, maar dus niet zó. Het zijn in de allereerste plaats mensen-op-de-vlucht, voor oorlog. Marijnissen ontkent dat, en daarmee liegt hij.

  Verder: “Dat de leden als makke schapen het standpunt van de partij overnemen is niet waar, dat blijkt wel uit de 41% die op Sharon stemden.” Nergens noem ik de leden makke schapen. Sterker, ik wijs in het stuk zelf op het aanzienlijke aantal dat ondanks de pressie van het bestuur toch op Gesthuizen stemde. Geen meningsverschil daar.

  Over het MKB: het gaat daar niet alleen om de piepkleine winkelier. Het gaat ook om bedrijven met vijf, tien of twintig mensen in dienst. Heeft zo ń bedrijf succes, dan is het straks een middelgrote kapitalist. Er is dus geen principieel onderscheid tussen groot en klein. Ook een kleine ondernemer moet winst maken, en dus arbeiders kort houden (en zichzelf vaak ook! Vandaar die 60 werkuren…). Het is het kapitalisme dat zo ‘n bedrijf daartoe dwingt. Dat verwijt ik zo ‘n ondernemer verder niet. Maar zo ‘n ondernemer staat daarmee wel tegenover de belangen van de mensen die hij/ zij moet uitbuiten.

  Daarom ben ik niet alleen tegen het grote kapitaal maar tegen het kapitaal als geheel. En ik ga niet kiezen voor de kleinere tegen de grotere kapitalist, al was het maar omdat de kleinere kapitalist één ambitie moet hebben om te overleven: proberen een grote kapitalist te worden. Swim or sink, grow or go under. Dat is de kapitalistische logica, en ik kies tegen die logica zélf. De SP kennelijk niet.

 7. #7 by Johan Koelman on 2015/11/29 - 11:16

  Wat een ongenuanceerde menig van de columnist die met een te korte concentratieboog als een kijker van DWDD (niet langer dan 1 minuut of 1 zin) een mening geeft.

  Jan Marijnissen zegt namelijk in het interview in de TWEEDE zin ; “zoeken we allemaal niet geluk?”. Om in de derde zin de economische vluchtelingen aan te halen die hij het ook niet kwalijk kan nemen als de Shell en de Exxons de grondschatten uit hun land roven. Het is wat de columnist wil horen en schrijven.

  In het programma van Sharon zitten zeker goede punten. Ron heeft zeker gezegd dit mee te nemen, zoniet dan zal op een volgend congres dit zeker terugkomen.
  Dat de leden als makke schapen het standpunt van de partij overnemen is niet waar, dat blijkt wel uit de 41% die op Sharon stemden.

  En dan het MKB afzetten als kapitalistisch. Die kleine winkelier in het centrum, opboksend tegen de AH en LIDL’s die 7 dagen per week open gaan. De kleine ondernemer die al 60 uur per week maakt. Die mag van de SP inderdaad een boterham verdienen. Daarbij wil de SP het MKB ondersteunen omdat deze groep het moeilijk heeft sinds de crisis, veroorzaakt door het grootkapitaal. Het verkopen van de ABN AMRO maar als voorbeeld wat ons weer miljarden kost terwijl de bestuurders zich bonussen toekennen.

  De SP heeft geen reddingspoging van Peter Storm nodig. Deze ongenuanceerde column is een lekke boot, maar hij mag instappen om hem te redden.

  Johan Koelman

 8. #8 by Korrie on 2015/11/28 - 23:46

  ik zeg dit al heel lang. Wat heeft het voor een zin om tegen de SP aan te schoppen, wanneer je een ander soort links voor staat.

  SP heeft 3 miljoen leden ofzo, de communisten en anarchisten hebben bij elkaar 300 leden. De SP gaan ontkennen als grote speler in het hele maatschappelijke verhaal, is dus niet zo verstandig lijkt mij

  Met strijd binnen de kaders van het parlementaire weten mensen zeker, dat er nooit bloed vergoten gaat worden. Ze weten waar de SP voor staat en wat ze ongeveer kunnen verwachten, als de SP doet waarvan ze zegt dat ze het gaat doen. Het ingevoerde kapitalisme temmen, socialiseren van de maatschappij, deprivatiseren. Heel veel burgers, die verder geen interesse hebben in communisme, anarchisme, nihilisme, hyper libertarisme, of wat voor isme dan ook, voelen zich geborgen bij zo’n knuffelbeer als SP, met zijn soep en zijn gezellige tantes, die de wijk in gaan. Mensen, zowel arbeiders, als ZZPers, als midden en kleinbedrijf, worden massaal genekt door het kapitalisme van de grote bedrijven. Het kapitalisme van de vvd en haar vrienden.

  ik als linkse libertair, volg dus wel degelijk wat er allemaal gebeurt in de SP.

  Zolang de SP haar afdrachtsregeling behoud, is er zeker nog wel het een en ander uit te zoeken en kunnen ze het gewoon proberen allemaal, het hele parlementaire spel.

  Anarchisten kunnen beginnen over het falen van parlementair links, maar komen met vage one liners, wanneer ze spreken over anarchistische samenlevingsverbanden. Het linkse anarchisme is vervolgens ook enorm verdeeld. Aan de ene kant Kropotkin aanhangers, aan de andere kant markt anarchisten etc. Burgers weten totaal niet waar ze aan toe zijn in anarchisme. Als anarchisme meer betekenis wilt gaan hebben, moet het precies aan de hand van de moderne maatschappij gaan uitleggen hoe het eruit zal zien. Hoe collectieveer je dan een werkplek ? Wat zijn mijn rechten als ZZPer, hoe zou dat niet stuk lopen, tegen het hele staatsapparaat. Hoe smelten we links libertair dan samen, van Stirner tot Kropotkin, etc, etc. Mijn ideeën over anarchisme zijn bijvoorbeeld al anders, dan jou ideeën

  kortom niet alleen de SP is verdeelt, maar wij zijn dat ook, maar op een andere manier. Wij hebben geen voorzitters, of dat soort grappen. Wij hebben geen soep en geen stemmers, die we moeten lijmen. Wij hebben alleen verschillende ideologieën, theorieën en interpretaties. Meer op het dagelijks leven, daar zou het anarchisme zich in NL wel op kunnen richten.

  Groet Korrie

 9. #9 by Harm on 2015/11/28 - 22:39

  Wat moet ik hiermee. Als anarchistisch socialist (Kropotkin-achtig) kan ik hier helemaal niks mee. IK vind het gewoon verwarrend. Voor de goede orde: ik stem SP.

Comments are closed.