Over staatsgeheimen en de publieke zaak: open brief aan Lubbers en Van Agt


donderdag 13 juni 2013

Hieronder vind je een open brief zoals ik die afgelopen middag aan de heren Van Agt en Lubbers schreef. Ik probeer die ook aan henzelf te doen toekomen, probeer hem elders geplaatst te krijgen, en stel verdere verspreiding op prijs.

Over staatsgeheimen en de publieke zaak – een open brief

Tilburg, 13 juni 2013,

Beste mijnheer Lubbers, beste mijnheer Van Agt,

Met belangstelling nam ik kennis van uw beider uitlatingen, zaterdag door de heer Lubbers, dinsdag door de heer Van Agt, waarin u bevestigde wat heel veel mensen allang wisten maar wat officieel niet eerder is bevestigd: dat er kernwapens liggen op Volkel, op Nederlands grondgebied. En nu dreigt u daarvoor juridisch aangepakt te worden wegens het onthullen van – in dit geval wel zeer publieke – ‘staatsgeheimen’. Ik acht dat een kwalijke zaak.

Nu was ik één van de velen was die destijds protesteerde tegen plaatsing van kernwapens, en die daarom u, mijnheer Lubbers als toenmalige premier in 1985 de rug heeft toegekeerd in de Houtrusthallen bij de demonstratieve afsluiting van het Volkspetitionnement tegen de kruisraketten. U, mijnheer Lubbers, vond dat ongetwijfeld niet erg beleefd van ons. Ik vond het destijds niet erg beleefd van u, ten opzichte van de bevolking en van de wereldvrede, dat u die kruisvluchtwapens in Nederland bereid was te stationeren, en dat vind ik nog steeds. We staan dus minstens quitte, op dat punt.

Des te welkomer zijn uw beider huidige uitlatingen over die kernwapens op Volkel, te dichtbij van waar zowel ik als ook bijvoorbeeld mijnheer Van Agt wonen om echt geruststellend te zijn. Tot mijn lichte verbazing lees ik nu dat strafrechtgeleerden van mening zijn dat u wellicht staatsgeheimen zou hebben onthuld. Sterker: ik begrijp dat het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt of u daarmee wellicht een strafbaar feit zou hebben gepleegd en dat er strafvervolging zou moeten volgen (1)

Nu is het natuurlijk niet meer dan terecht dat niet alleen arme mensen met het strafrecht in aanraking komen als ze iets hebben zouden hebben misdreven, maar ook rijke; dat gerenommeerde ex-politici en staatslieden net zo goed voor de rechter kunnen belanden als de meest marginale dissidenten. Dat is een kwestie van elementaire rechtsgelijkheid. Ik ben ervan overtuigd dat ik dat principiële punt met mij eens zult zijn.

Op mijn beurt keer ik dat, als marginale dissident die wel eens voor een rechtbank heeft gestaan wegens een uiting (2), dat ook erg graag om. Wat iemand als mij overkwam, overkomt nu u; zoals ik in zulke situaties een beroep doe op solidariteit, kunt u nu van mijn solidariteit verzekerd zijn. U bent niet de enige die onder juridisch buur ligt wegens publieke uitingen, laat dat u tot troost zijn In januari van dit jaar bijvoorbeeld stond Joke Kaviaar voor de rechter, wegens uitlatingen die het Openbaar Ministerie als opruiing typeerde. (3 ) Het betrof teksten waarin zij stelling nam, voor de rechten van vluchtelingen, en tot verzet tegen opsluiting en deportatie van vluchtelingen opriep. Ze deed die uitlatingen in het publieke belang, want wat anders kan de vrijheid van kwetsbare mensen zijn dan een publiek belang? Ik kwam en kom dan ook voor haar op, ik vond en vind de strafzaak een aanval op onze vrijheid om stelling te nemen voor deze kwetsbare mensen, hun vrijheid en hun waardigheid.

Morgen komt u wellicht voor de rechter omdat u iets in de openbaarheid bracht dat volgens het gezag geheim had moeten blijven, al wist feitelijk iedereen het al. U dreigt daarmee juridisch gekneveld te worden voor het doen van uitlatingen die een feit meldden waarvan kennisgeving een ieder aangaat. De risico’s van die wapens zijn voor ons allemaal. Dus hebben we er belang bij om van hun aanwezigheid in kennis gesteld te worden. Uw bevestiging van de aanwezigheid van kernwapens op Volkel diende het publiek belang. U met terugwerkende kracht de mond snoeren is een onaanvaardbaar ingrijpen tegen uw vrijheid van meningsuiting en tegen het geschetste publieke belang.

Ik protesteer dan ook met nadruk tegen het eventuele voornemen om u beiden aan te klagen wegens het onthullen van staatsgeheimen. Mocht het tot een strafzaak komen tegen u beiden, wegens deze ‘openbaarmaking van staatsgeheimen’ , dan pleit ik ervoor dat het OM niet ontvankelijk wordt verklaard, zodat u vrijuit gaat. Zo niet, dan hoort zonder mitsen en maren vrijspraak te volgen. In het belang van uw en onze vrijheid van meningsuiting, in het belang van openbare verbreiding van kennis die ons allemaal aangaat. Daarin passen geen staatsgeheimen, geen verwijzing naar wat mondige burgers wel en niet geacht mogen te weten.

Graag voeg ik daar nog iets aan toe. Vandaag loopt u de kans wegens staatsgeheimen vervolgd te worden, en sta ik aan uw kant in dit conflict. Momenteel loopt er echter in de Verenigde Staten een strafproces tegen BradleyManning omdat ook hij staatsgeheimen zou hebben onthuld. (4) Hem hangt een zeer lange gevangenisstraf oven het hoofd. En afgelopen dagen trok Edward Snowden wereldwijd aandacht (5) met zijn onthulling van zeer omvangrijke afluisterpraktijken van de inlichtingendienst NSA, die internet- en telefoonverkeer verregaand blijkt na te gaan. Hij zit nu in Hong Kong, en we mogen ervan uitgaan dat de Amerikaanse overheid ook hem wegens het onthullen van staatsgeheimen zal trachten aan te klagen. U heeft dus twee prominente lotgenoten, ééntje al in de cel in de Verenigde Staten, ééntje op de vlucht in Hong Kong.

Zou het u niet sieren, zo vraag ik mij af – nu u eenmaal van het schenden van staatsgeheimen beticht bent – om het voor deze lotgenoten op te nemen? Zou het u niet sieren om te zeggen: “Wij handelden met onze uitlatingen naar volle overtuiging, wij vinden het onaanvaardbaar om daarvoor be zelfs maar met bestraffing bedreigd te worden. Hetzelfde geldt volgens ons voor BradleyManning en Edward Snowden: ook zij handelden naar volle overtuiging, in dienst van het streven naar openbaarheid door het onthullen van wat zij zagen als misdadige praktijken van de overheid. Wij vinden het onaanvaardbaar dat zij met vervolging bedreigd worden zoals nu Snowden, een strafproces moeten ondergaan zoals Manning. Wij vinden dat beide personen zonder meer van strafvervolging vrijgesteld moeten worden, en in het geval van Bradley Manning dus ogenblikkelijk in vrijheid gesteld.” Zou dat geen passende, mooie stellingname zijn?

U, mijnheer Van Agt en U, mijnheer Lubbers, zit feitelijk nu in hetzelfde schuitje als Bradley Manning en als Edward Snowden. Ik doe een beroep op u om in alle openbaarheid op te komen, niet alleen voor uzelf en elkaar maar ook van Edward Snowden en Bradley Manning, en tegen iedere strafvervolging en strafvoltrekking van deze twee dappere mensen wegens het onthullen van staatsgeheimen stelling te nemen. Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet

Peter Storm

http://www.ravotr.nl

(1) Zie: “OM bekijkt uitspraken Lubbers over kernwapens”, NRC, 13 juni 2013, http://www.nrc.nl/nieuws/2013/06/13/om-bekijkt-uitspraken-lubbers-over-kernwapens-is-strafbaar/

(2) Ik omschreef Pim Fortuyn in april l 2002 als een fascist, hetgeen mij op een uiteindelijk nogal verdampte aangifte wegens haat zaaien tegen de man kwam te staan.

(3) Over deze zaak: “Joke Kaviaar veroordeeld tot 4 maanden onvoorwaardelijk – migratieactiviste laat zich niet de mond snoeren”, op de website van de Steungroep 13 September, 22 januari 2013, http://13-september.nl/joke-kaviaar-veroordeeld-tot-4-maanden-onvoorwaardelijk-wegens-opruiing-migratieactiviste-laat-zich-niet-de-mond-snoeren/

(4) Meer informatie bijvoorbeeld via Tomgram: Chase Madar, Bradley Manning vs SEAL Team 6, op Tomdispatch.com, 11 juni 2013. http://www.tomdispatch.com/post/175710/tomgram%3A_chase_madar%2C_bradley_manning_vs._seal_team_6/

(5) Zie bijvoorbeeld: “Edward Snowden: How the spy story of the age leaked out”, Guardian, 13 juni 2013, http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/11/edward-snowden-nsa-whistleblower-profile

, , , , , ,

  1. #1 by petrel41 on 2013/06/13 - 19:35

    Sorry , it is not “Brian Manning:”, but Bradley Manning.

Comments are closed.