Van Kim Il-Bea naar Kim Young-Wim


dinsdag 29 januari 2013

Afgelopen avond heeft Kim Il-Bea, staatshoofd, regeringsleider,secretaris-generaal van de Nederlandse Werkers Partij en hoofd van de Militaire Commissie, bekend gemaakt dat zij op 30 april al haar functies zal neerleggen. Zij zal dan haar bevoegdheden overdragen aan haar zoon Kim Young Wim.

Daarmee komt een eind aan het 33-jaren durende bewind van de oudere Kim, die in 1980 de macht overnam van haar moeder, Kim Il-Yul, een ceremonie die gepaard ging met de grootste rellen die de Democratische Volksrepubliek Noord-Nederland ooit had meegemaakt. Arme jongeren, die zelfs geen schoonmaakmiddelen meer konden betalen, hadden opgeroepen tot actie onder de leus: “Geen vim, geen Kim” Slechts met inzet van grote ladingen traangas wisten veiligheidstroepen een ebstorming van het gebouw van het Centraal Comité, waar de plechtigheid plaatsvond, te voorkomen. In politiekringen leeft de vrees dat ook de komende machtswisseling door anarchisten wederom aangegrepen zal worden voor protest en ordeverstoring. Op enkele muren in Amsterdam is al graffiti verschenen: “30 april, doe wat je wil” en “1980, was het niet prachtig?”.

De familie Kim en het bestuur van de Volksrepubliek Noord-Nederland zijn al sinds mensenheugenis met elkaar erweven. Propagandisten van de Nederlandse Werkers partij wijzen op de rol die Kim de Zwijger in de guerrilla tegen het Spaanse imperialisme zou hebben gespeeld. Later, na de Wereldoorlog (1795-1815), speelde volgens deze partijvisie een ver familielelid van die eerste Kim een rol in het vestigen van de Volksrepubliek. Historici zijn echter van mening dat vooral in dit tweede geval Britse militaire interventie de doorslag heeft gegeven in de vorming van die staat. Hoe dan ookm de populariteit van de presidentiële familie is opmerkelijk. De jaarlijkse Kimmendag op 30 april ging altijd gepaard met opmerkelijk goed geregisseerde volksfeesten waarin de Leidster luideovaties van de samengestroomde menigten in ontvangst nam.

Verwacht wordt dat bij de ceremoniële machtswisseling tal van staatsgoofden en regeringsleiders hun opwachting zullen maken. Zo zullen de staatshoofden van Jordanië en Marokko, eveneens landen waar het presidentschap verbonden is aan dynastieke families, hun opwachting maken. Mogelijkerwijze geeft zelfs keizer Obama de Eerste acte de présence, daarmee uiting gevend aan de diepe maar opmerkelijke vriendschap tussen de eeuwenoude Volksrepubliek aan de noordzee en het dynamische keizerrijk in Noord-Amerika. Opmerkelijke afwezige: de koninklijke familie van Syrië. Prins Assad II kan wegens de gecompliceerde situatie in diens land zijn paleis niet zonder aanzienlijk risico verlaten en heeft zich al snel geëxcuseerd.

Commentaren in hoofdsteden wereldwijd zijn overwegend positief. Alleen uit het Koninkrijk Noord-Korea kwam een kritisch geluid. Vertegenwoordigers van het hof van koning Oranje Zon Schijnt lieten weten dat ze de zoveelste erfopvolging van wat pretendeerde een democratische republiek te zijn, en vorm van huichelarij was die in schril contrast stond met de principieel op erfopvolging gestoelde, monarchistische principes van dit langs traditionele monarchistische lijnen bestuurde land.

Peter Storm

,

  1. #1 by Eric on 2013/01/29 - 14:37

    Hahahaha

Comments are closed.